Generelle vilkår for låntageren

Hensigten med aftalen

Låntageren ønsker at ansøge om et lån og registrerer med dette henblik en låneansøgning ved at indsende den til Fellow Finance Plc (organisationsnummer 2568782-2). For at opretholde en webtjeneste for personer, der ansøger om lån og udlån til juridiske enheder. Brugere af onlinetjenesten kan anmode om P2P-lån til hinanden ved at indgå låneaftaler således, at pengestrømme og kontakten mellem parterne i låneaftalen foretages via Fellow Finance og onlinetjenesten og gøre denne aftale gældende og tjenesterne, som Fellow Finance yder til disse aktiviteter.

Disse generelle vilkår for låntageren er gældende for forholdet mellem Fellow Finance og låntageren. I P2P-lånetjenesten fungerer Fellow Finance som repræsentant for långiverne både ved indgåelsen af låneaftalen, samt ved opfyldelsen af vilkårene og formålene. Når låneaftalen er indgået i P2P-lånetjenesten, er det en aftale mellem låntageren og långiverne, der deltager i låneaftalen.

Udfærdig et lån

P2P-lån som er udbudt af Fellow Finance, kan ansøges og indgives af en person, der har fast bopæl i Danmark, og som har en dansk bankkonto uden betalingsanmærkninger, og som ifølge kreditvurderingen fra Fellow Finance, sandsynligvis vil kunne opfylde alle sine forpligtelser i henhold til låneaftalen. Inden lånet tages ud for kreditvurdering, skal alle de anmodede dokumenter være blevet indgivet, som et bevis for regelmæssig indkomst. Fellow Finance informerer låntageren/låntagerne om accept eller afvisning af låneansøgningen til den låneansøgende gennem tjenesten eller via e-mail. Hvis låneansøgningen ikke er fuldt ud finansieret, kan låntageren/låntagerne bevilliges et lån, der er lavere end det ansøgte lån.

Provision, erhverv og håndtering af information

Den låneansøgende bevilliger Fellow Finance retten til at gennemgå dennes personlige kreditoplysninger under kapitel 2. § 8, stk. 1, Lov om personoplysninger. Fellow Finance vil foretage disse gennemgange, der er nødvendige for at verificere låntagerens kreditværdighed, hvis klasse bestemmes af Fellow Finance og kan blandt andet omfatte lånebeløbet, låntagerens indkomst, kontrollere låntagerens udgifter, gæld og aktiver, kontrollere garantens evne til at tage ansvar, hvilket sandsynligvis vil føre til en betydelig stigning i udgifterne. Derudover har Fellow Finance ret til at kontrollere låntagerens kreditoplysninger fra kreditregistret Experian (RKI) og andre lignende virksomheder.

En låneansøger bevilliger Fellow Finance retten til at indsamle og behandle oplysninger fra andre långivere, vedrørende tidligere kreditorers lån til at behandle en låneansøgning. Lånansøgeren godkender, at Fellow Finance vil udlevere oplysninger om disse låntagere til andre kreditorer, der tilhører spørgeskemaet fra Experian (RKI) eller lignende virksomheder. For denne information, anmoder Fellow Finance om et teknisk spørgeskema fra Experian (RKI) eller lignende virksomheder fra deltagende finansielle selskaber.

Fellow Finance opretholder fortrolighed for personoplysningerne, som parterne har i låneaftalen. Låneaftalens juridske parter identificeres af hinanden igennem deres deres P2P-kundenummer.

Markedsføring og kommunikation

Låntageren bevilliger Fellow Finance retten til at sammenstille databaser og registrere låneansøgnings- og kreditinformationer fra kreditoplysning virksomheder. Hvis låntageren specifikt nægter dette, har Fellow Finance ret til at anvende låntagerens information til direkte markedsførings formål (herunder elektronisk direkte markedsføring) i overensstemmelse med gældende lov.

Tjenesteadministratorens rettigheder

Fellow Finance forbeholder sig retten til at forhindre en person fra at ansøge om et lån, tilbagekalde et lån eller fjerne en eksisterende ansøgning om et lån fra sin P2P-tjeneste. Af sikkerhedshensyn og for at beskytte fortrolige oplysninger, forbeholder Fellow Finance sig retten til at ændre og/eller slette brugernavne og andre oplysninger, som offentlig profil information. Slettelsen af profilen og ændringen af profilens offentlige profil, vil blive meddelt til låntageren via e-mail.

Tjenestens gebyrer

Låneansøgeren opkræves gebyrer efter den følgende prisliste. Prisliste på Fellow Finances hjemmeside.

Forpligtelse til at underrette låntageren

Ved ansøgning om lån garanterer låntageren Fellow Finance, at de givne informationer er korrekte og sandfærdige. Låntageren er ansvarlig for nøjagtigheden af den angivne information. Långiveren eller Fellow Finance Plc er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser i ansøgningen eller gældsbrevet. Adresseoplysningerne fra låntageren skal stemme overnes med oplysningerne fra folkeregisteret. Långiveren og Fellow Finance Plc som långivere/repræsentant har ret til at sikre, at låntagerens telefonnummer er korrekt, og at låntageren har en ansættelse.

Den låneansøgende skal indgive en låneansøgning til Fellow Finance Plc, som indeholder hans/hendes finansielle stilling og andre oplysninger, der påvirker udlånsforholdet og lånet fra långivere/repræsentant.

Låntageren er ansvarlig for, at informationene er korrekte. Låntageren skal omgående underrette Fellow Finance Plc om adresse- og navneforandringer. Fellow Finance Plc har ret til at fakturere låntageren for rimelige omkostninger, der skulle opstå i forbindelse med fejlagtige angivne kontaktinformationer.

Meddelelser

Alle meddelelser mellem parterne finder sted med Fellow Finance som repræsentant for begge parter.

Meddelelser kan gyldigt udstedes af alle parter via P2P-tjenesten. Meddelelsen bevilliges som gyldig, når den er angivet i verifikationstjenesten, uanset om den part der modtog beskeden, faktisk har set den. Derudover, leveres meddelelser til låneformidlerens-, långiverens- og låntagerens e-mailadresser, medmindre parterne har angivet, at han eller hun ikke ønsker at modtage sådanne oplysninger til den tidligere angivede e-mailadresse.

Force majeure

Långiveren, låneansøgeren og/eller Fellow Finance Plc, er ikke ansvarlig for skader forårsaget af urimelige vanskeligheder, som er opstået af force majeure eller lignende anledninger. Fellow Finance meddeler via verifikationstjenesten eller låntagerens e-mailadresse, medmindre långiveren eller låneansøgeren har angivet, at han/hun ikke ønsker at modtage sådanne informationer til den angivne e-mailadresse.

En part er forpligtet til at rapportere via Fellow Finance Plc eller på anden måde, til en part uden forsinkelse, den force majeur denne står overfor. Fellow Finance Plc vil underette parterne efter aftale i disse vilkår.

Ret til ændring

Fellow Finance har ret til at ændre låntagerens generelle vilkår ved at underrette låntageren skriftligt om ændringer i lånet, når forandringen ikke øger låntagerens forpligtelser og ikke mindsker sine rettigheder, og forandringen skyldes en ændring af lovgivning eller myndighedens beslutning.

Overførsel af kontrakt

Fellow Finance har ret til, at helt eller delvist overføre denne aftale med alle sine rettigheder og forpligtelser overfor tredjemand. Overførslen skal indberettes til låntageren. Låntageren har ikke ret til at overføre denne aftale til tredjepart.

Opsigelse

Denne aftale gælder for en ubestemt periode. Fellow Finance kan vælge at opsige aftalen med en måneds opsigelsesperiode. Opsigelsen af denne aftale påvirker ikke låntagerens forpligtelser eller rettigheder i henhold til låneaftalens vilkår.

Gældende lov og løsning af tvister

Denne aftale reguleres efter dansk lov

Hvis de tvister, som følge af denne aftale, ikke kan løses gennem forhandlinger mellem parterne, kan forbrugeren fremsende sagen til Forbruger Tvistighedsnævnet. Inden forbrugerbeskyttelsesudvalget behandles bør forbrugerne kontakte Forbrugerrådgivningen.

Gælder fra og med ​​20​​.8.201​7.

Generelle vilkår for låneaftalen

Definitioner

I disse vilkår og betingelser er følgende termer inkluderet i de vilkår, der er defineret som vilkårene i låneaftalen.

Afdrag af lånet

Låntageren afdrager lånet til långiveren/modtagerne månedligt i de afbetalinger, der er angivet i låneaftalens vilkår, eller på en forfaldsdato aftalt af långiveren og låntageren. Hvis forfaldsdagen ikke er en bankdag, vil datoen for betaling af lånet og renterne, samt de omkostninger eller gebyr der er i forbindelse med lånet, blive opkrævet den følgende bankdag. Når betalingsdatoen flyttes, har långiverne ret til at opkræve en morarente i overensstemmelse med gældende rentesats, frem til betalingsdagen fra forfaldsdagen til resterende beløb af det udestående lån.

Lånebetalingen består af eventuelle åbningsgebyr, renter, afdrag af udstående gæld, kontostyringsgebyr og eventuelle ekstra gebyrer for tjenesten. Beløbet der skal betales i kroner, er vist i låneaftalen og afdragsplanen. Låntageren meddeler den afdragsplan denne ønsker i sin låneansøgning, som långiveren har ret til at godkende, afvise eller foreslå alternative tidsplaner.

Lånerente

Låntagerens rentebetalingsforpligtelse begynder den dag, hvor lånet udbetales fra långiverens konto. Årlig rente på lånets ubetalte kapital opkræves efter den aftalte låneaftale. Renten er den faste rente, som faststilles mellem låntageren og långiveren/långiverne.

Den faktiske årlige rente på lånet forevises i P2P-tjenesten og/eller i låneaftalen.

Øvrige gebyrer som opkræves på lånet

Åbningsgebyret vil blive opkrævet af låntageren når lånet hæves, eller det vil blive uddelt på lånets afbetalinger, og beløbet angives i låneaftalen.

Låntageren skal erstatte långiveren/långiverne for de omkostninger og præmier, som afholdes af långiveren, dens rente og gebyrerne i forbindelse med lånet.

Låntagerens ret til at afdrage lånet tidligere

Låntageren har ret til, uden ekstra omkostninger, at betale et højere månedligt afdrag, end den aftale månedlige afdrag informeret i låneaftalen, eller hele lånekapitalen med renter og eventuelle andre udgifter til långiveren. Den del, der overstiger det månedlige beløb af aftalen, vil der blive taget hensyn til i næste afdrag/afbetalinger af den bekræftede betalingsplan.

Hvis låntageren helt eller delvis afdrager lånet, vil den resterende gæld til långiveren/långiverne, reducere den del af låneomkostningerne, der vil blive brugt over den resterende låneperiode. Hvis låntageren betaler hele det resterende beløb af det udestående lån på en anden dag end forfaldsdagen, beregnes renten frem til næste løbetid. Låntagere kan imidlertidig i sin helhed afdrage omkostningerne ved de lånerelaterede aktiviteter, der er angivet i låneaftalen. Låntageren skal anmode om betalingsinformationer angående tidlig afbetaling fra Fellow Finances kundeservice.

Lånets angivne løbetid

Manglende betaling

Hvis långiverens lånefordring er forsinket i mindst en måned og stadigvæk er udestående, samt hvis det forsinkede beløb er mindst 10 % af gælden, omfatter mere end et betalingsobjekt eller omfatter hele långiverens sum, har långiveren og Fellow Finance Plc, som repræsenterer långiveren, ret til at annullere det resterende udestående lån to (2) uger efter udløbsdatoen er blevet sendt til låntageren, i en periode på fire (4) uger, eller hvis låntageren tidligere er blevet påmindet om forsinkelsen af tilbagebetalingen af lånet, hvis det forsinkede beløb stadigvæk er udestående.

Lånet ophører ikke, hvis betalingsforsinkelsen skyldes, at låntageren er syg, arbejdsløs eller anden lignende årsag, der er uafhængig af låntageren, medmindre der tages hensyn til forsinkelsens varighed og andre forhold, der gør det urimeligt for låntageren ikke at opsige lånet. Fellow Finances kundeservice skal kontaktes straks i tilfælde af manglende tilbagebetaling af lånet.

På grund af forsinket betaling

Hvis låntageren har givet eventuelle misvisende oplysninger til Fellow Finance og långiveren, som kan have påvirket bevilligelsen af lånet og dens vilkår, eller at låntageren på en anden måde har begået væsentlig kontraktbrud,har långiveren og Fellow Finance, som långivere/repræsentant, ret til at annullere hele det resterende lån med renter og andre betalinger, der tillægges låntageren under en periode på fire (4) uger, eller hvis overtrædelsen tidligere er henført til låntageren to (2) uger efter udløbsdatoen er blevet sendt til låntageren, hvis modkravet ikke er rettet før den dato.

Lånet forfalder på grund af et krav fra Fellow Finances långivere/repræsentant om øjeblikkelig betaling ved hændelse af, at låntageren dør eller forsat er i konkurs, eller domstolen beslutter at indlede en gældsafvikling.

Långiver eller dennes repræsentant, Fellow Finance Plc, skal uanset de generelle vilkår om at bryde aftalen, straks gøre krav på opsigelse i tilfælde af overtrædelse af låneaftalen. Långiveren vil ikke fravige sine rettigheder i låneaftalen, med hensyn til årsagen for overtrædelsen af aftalen.

Morarente

Hvis afdragene ikke er betalt senest på forfaldsdagen, er låntageren forpligtet til at betale morarente i henhold til den danske rentelov, fra forfaldsdagen til betalingsdatoen.

Hvis den ovennævnte rente er lavere end den rente, der skal betales på lånet for den tidligere periode inden forfaldsdagen, skal morarenten betales på samme måde og i samme takt, som inden forfaldsdagen, indenfor højst ethundredeogfemogfyrre (145) dage efter lånets løbetid. Hvis en domstolsafgørelse om et lån udstedes inden udløbet af denne periode, betales renter på samme måde som før forfaldsdagen, indtil dommen er faldet.

Konsekvenserne af manglende betaling

Hvis låntageren ikke helt eller delvist betaler i henhold til låneaftalen, har långiveren og Fellow Finance Plc, som långivere og repræsentant, ret til at blandt andet debitere renter på forsinkede betalinger. Eventuelle omkostninger for opkrævning af lånet vil blive tildelt låntageren.

Registrere en betalingsanmærkning hos kreditoplysningsregistret.

Fellow Finance Plc har ret til at agere som repræsentant for långiveren/långiverne, og har ret til at indsende en misligeholdese af betaling til kreditoplysningsregistret, som opretholdes af Experian (RKI) eller en lignende virksomhed, hvis betalingen er forsinket med mere end tres (60) dage fra den oprindelige forfaldsdag, og mindst enogtyve (21) dage efter, at låntageren er blevet sendt en rykker/betalingspåmindelse, der påminder om muligheden for at registrere en betalingsanmærkning til kreditregistret.

Forpligtelse til at underrette låntageren

Låntageren forsikrer ved låneansøgningen, at de givne informationer er korrekte og sandfærdige. Låntageren er ansvarlig for at være præcis. Långiveren eller Fellow Finance Plc er ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller forsinkelser i ansøgningen eller gældsbrevet. Adresseoplysningerne fra låntageren, skal stemme overnes med oplysningerne i folkeregistret. Långiver og Fellow Finance Plc, som långivere og repræsentant, har ret til at kontrollere, at telefonnummer og beskæftigelsesoplysninger er korrekte.

Låntageren skal indgive en låneansøgning hos Fellow Finance Plc, der agerer som repræsentant for långiveren/långiveren, angående sin finansielle situation og andre informationer, der påvirker låneforholdet og er nødvendige for långiveren i lånevilkårene.

Låntageren er ansvarlig for, at informationerne er korrekte. Låntageren skal straks give besked om adresse- og navneændring til Fellow Finance Plc. Fellow Finance Plc har ret til at fakturere låntageren for rimelige omkostninger, som opstår ved ændring af forkerte kontaktoplysninger.

Långivere og Fellow Finance som repræsentant, har ret til at tilbagekalde et lån og en låneaftale, hvis låntageren ikke kan verificere regelmæssig indkomst, andre oplysninger der påvirker ovennævnte låneforhold, eller hvis der bevis på, at långiveren eller Fellow Finance skal revurdere lånebeslutningen, inden det er udstedt.

Verificering af låntageren

Låntageren bemyndiger Fellow Finance Plc til at videresende meddelelser fra långiverne til låntagerne, og i overensstemmelse med låntagerens anvisninger om at underrette långiveren/långiverne på låntagerens vegne. Låntageren bemyndiger Fellow Finance Plc til at formidle lånebetalinger til långiverne, i overensstemmelse med låneaftalen til deres kundekonto. Bemyndigelsen kan ikke tilbagekaldes særskilt, og gælder for hele lånets løbetid. Låntagere kan trække godkendelsen tilbage ved, at tilbagebetale lånet som beskrevet i "Låntagerens ret til at tilbagebetale lånet tidligt".

Meddelelser

Alle meddelelser mellem parterne gives af Fellow Finance Plc, som repræsentant for hver part.

Meddelelser mellem parterne kan gyldigt udfærdiges via P2P-lånetjenesten. Meddelelsen bevilliges gyldig, når den angives i tjenesten, uanset om den part der modtager meddelelsen, faktisk har set den. Derudover, vil meddelelser gennem tjenesten give oplysninger til låntagerens og långiverens e-mailadresse, medmindre parterne har angivet, at de ikke ønsker sådanne oplysninger til denne e-mailadresse.

Force majeure

Långiverne og/eller Fellow Finance Plc, er ikke ansvarlige for skader forårsaget af urimelige vanskeligheder, som følge af force majeure eller lignende årsager. En part er forpligtet til at rapportere via Fellow Finance, eller på anden måde, til den anden part uden forsinkelse, den force majeure denne står overfor. Fellow Finance Plc meddeler parterne i henhold til aftalen i disse vilkår.

Ret til ændring

Långivere eller Fellow Finance Plc, har ret til at ændre vilkårene for lånet ved at underrette låntageren skriftligt på forhånd, hvis ændringen ikke øger låntagerens forpligtelser eller reducerer hans eller hendes rettigheder, eller forandringen skyldes en ændring af lovgivning eller en beslutning fra myndigheden. Låntageren anses for at have accepteret ændringer i vilkårene i aftalen, medmindre låntageren modsætter sig dem inden den foreslåede dato for ikrafttræden. Låntageren informeres om ændringen mindst en måned inden ændringen træder i kraft.

Separat gæld og dens overførbarhed

Hver låneaftale har lige så mange forskellige gældskvoter, som hver låneaftale har långivere, og hver långivers rettigheder i henhold til låneaftalen, overføres separat til andre långivere i P2P-lånetjenesten.

Overførsel af aftale

Långivere og Fellow Finance Plc, som långiverens repræsentant, har ret til at overføre denne aftale, enten delvis eller i sin helhed, med alle sine rettigheder og forpligtelser. Fellow Finance Plc, som långiverens/långivernes repræsentant, har også ret til kun at overføre rettigheder og forpligtelser fra en enkelt långiver til en tredjepart. Overførslen skal indberettes til låntageren. Låntageren har ikke ret til at overføre denne aftale til tredjepart.

Autogiro

Samtykke til at betale via Autogiro

Undertegnede ("betaleren") tillader, at betalingen foretages gennem overførsler fra den angivne konto, eller fra en konto som betaleren senere angiver, på anmodning fra den angivede betalingsmodtager, for betaling til denne på en bestemt dag ("forfaldsdato") via Autogiro. Betaleren samtykker, at behandling af personoplysninger, der er givet i denne tilladelse, behandles af betalerens udbyder af betalingstjenester, betalingsmodtageren, betalingsmodtagerens udbyder af betalingstjenester og Bankgirocentralen for administration af tjenesten. Ansvarlige for denne personoplysningsbehandling er betalerens betalingstjenesteudbyder, betalingsmodtageren samt betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder. Betaleren kan til enhver tid anmode om at få adgang eller rettelse af personoplysninger ved at kontakte betalerens betalingstjenesteudbyder. Yderligere information om behandling af personoplysninger i forbindelse med betalinger, kan findes i vilkårene for kontoen og i aftalen med betalingsmodtageren. Betaleren kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage, hvilket medfører at tjenesten i sin helhed afsluttes.

Beskrivelse

Generelt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Gældende lov og løsning af tvister

Denne aftale reguleres efter dansk lov.

Hvis de tvister, som følge af denne aftale, ikke kan løses gennem forhandlinger mellem parterne, skal tvisterne afgøres i tingsrettens distriktsdomstol. Hvis låntageren ikke bor i Danmark, vil tvister blive behandlet i Københavns tingsret.

Gælder fra og med 20.8.2017